Kasilinja Oy - Sopimusehdot

Tilaus-­ja sopimusehdot

1. Kasilinja Oy sitoutuu suorittamaan tilausvahvistuksen mukaisen ajon. Mikäli sovittuun aikatauluun tai reittiin tulee asiakkaasta johtuvia muutoksia, muutoksista on erikseen sovittava kuljetuksen suorittajan kanssa ja lisätyöstä veloitetaan hinnaston mukaisesti mikäli ei etukäteen ole muuta sovittu. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä sekä aikataulu-­ että reittimuutoksista kun ajo on jo alkanut.

2. Asiakkaalla on velvollisuus antaa Kasilinja Oy:n käyttöön kaikki tarpeelliset ja pyydetyt tiedot hyvissä ajoin ennen ajoa mitä yritys tarvitsee tilauksen turvalliseen ja lainmukaiseen suorittamiseen. Tilaukselle on nimettävä vastuuhenkilö joka toimii myös yhdyshenkilönä asiakkaan ja Kasilinja Oy:n välillä.

3. Tilausvahvistuksen yhteydessä voidaan veloittaa varausmaksua 20% tilauksen loppusummasta ja koko varaus erääntyy maksettavaksi 2 viikkoa ennen ajon alkua ellei erikseen ole muuta sovittu. Mikäli maksua ei suoriteta, Kasilinja Oy katsoo tilauksen peruutetuksi. Tilaus tulee peruuttaa kirjallisesti viimeistään 2 viikkoa ajon alkua mikäli varausmaksu halutaan palautettavaksi. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta. Myöhemmin kuin 3 vrk etukäteen peruutetut ajot veloitetaan kokonaan. Mikäli tilaus suoritetaan niin myöhään ettei maksuehtoa voida noudattaa tulee maksu kuljetuksesta olla suoritettuna ennen ajon alkua. Kasilinja Oy on oikeutettu perimään laskutuslisän mikäli maksu suoritetaan laskulla.

4. Kasilinja Oy sopii ennen ajoa asiakkaan kanssa aikataulun ja reitin riittävällä tarkkuudella. Hinta on sovittu asiakkaan kanssa ennen ajon alkua, mikäli muutoksia tai lisätöitä aiheutuu asiakkaan toiminnasta on Kasilinja Oy:llä oikeus veloittaa niistä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ajon alettua, kuljettajan kanssa sovittavista muutoksista veloitetaan mahdollisesti aiheutuneiden kustannustekijöiden mukaan. Mikäli asiakkaan ilmoittama osoite, sinne johtava tie tai asiakkaan toivoma reitti tahi muu vastaava kohde on sellainen tai siinä kunnossa ettei kuljettaja voi sinne turvallisesti ilman vaaraa auton rikkoutumisesta tai kiinnijuuttumisesta ajaa, ei tästä suoriteta korvausta. Edellämainitun kaltaisessa tilanteessa kuljettaja keskeyttää ajon tai päästää matkustajat ulos lähimmässä turvallisessa ja tarkoituksen mukaisessa paikassa.

5. Kasilinja Oy ei vastaa välillisistä eikä välittömistä kustannuksista joita asiakkaalle aiheutuu mikäli viivästys tai reittimuutos johtuu muusta kuin Kasilinja Oy:n omasta tahallisesta ja piittaamattomasta toiminnasta. Mikäli matkaan tulee viivästys auton rikkoontumisen takia, uusi auto pyritään järjestämään paikalle mahdollisimman pian ellei vika ole korjattavissa paikan päällä kohtuullisessa ajassa.

6. Matkustajan kalustolle aiheuttama vahinko veloitetaan ajon tilaajalta. Mikäli kalusto on käyttökelvoton korjaustoimenpiteiden aikana, seisonta-­ajasta veloitetaan normaalin hinnaston mukaisen päivävuokran mukaan. Auton normaali likaantuminen ajon aikana ei ole asiakkaan vastuulla. Mikäli autoa joudutaan siivoamaan asiakkaan tai asiakkaan matkustajien toimista johtuvista syistä normaalista poikkeavasti on Kasilinja Oy oikeutettu veloittamaan aiheutuneet kulut ja mahdollinen seisonta-aika täysimääräisenä asiakkaalta.

7. Mikäli matkustaja käyttäytyy toistuvasti asiattomasti, on kuljettajalla oikeus keskeyttää ajo ja poistaa matkustaja autosta sekä tarvittaessa pyytää viranomainen paikalle. Tässä tapauksessa Kasilinja Oy ei vastaa viivästyksestä aiheutuvista kuluista. Mikäli ajoaika tämän takia venyy, on Kasilinja Oy:llä oikeus veloittaa ylimääräisistä tunneista ja lisätöistä hinnastonsa imukaisesti.

8. Ajot suunnitellaan ja suoritetaan niin että kuljettajan työ-­ ja lepoaikasäädökset täyttyvät. Kuljettaja ei saa rikkoa työ-­ ja lepoaikasäädöksiä. Mikäli matkaan sisältyy yöpymisiä on asiakas velvollinen omalla kustannuksellaan osoittamaan kuljettajalle majapaikka. Kuljettajalle on osoitettava oma huone sekä peseytymismahdollisuus. Mikäli kuljettajalle ei ole asiakkaan toimesta osoitettu majoituspaikkaa, Kasilinja Oy majoittaa kuljettajan itse ja tästä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta hinnaston mukaisesti.

9. Kasilinja Oy voi halutessaan teettää ajon alihankintana kolmannella osapuolella tai vuokrakalustolla.

10. Tilaaja vastaa itse kaikista matkanjärjestäjälle kuuluvista vastuista.

11. Vahingonkorvaustilanteessa Kasilinja Oy vastaa ainoastaan tilaajalle ja/tai matkustajille aiheutuneista suorista kuluista erillisen korvauspyynnön perusteella halvimman vaihtoehdon mukaan. Välillisistä kuluista korvauksia ei makseta. Peruuntuneesta tai keskeytyneestä matkasta mahdollisesti suoritettava korvaus on enintään kyseisestä ajosta veloitettavan arvonlisäverottoman summan suuruinen.

12. Valmismatkoissa noudatetaan valmismatkalakia niiltä osin kun se poikkeaa näistä toimitusehdoista.

13. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.Ohessa linkki valmismatkalain yleisistä ehdoista jotka löytyvät kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/matkustaminen-ja-liikenne/valmismatka/valmismatkan-peruuttaminen/ilman-erityista-syyta/